PEDAGOG SZKOLNY

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

  •  rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,
  •  udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),
  • diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  •  organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,
  •  wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
    i dydaktycznych,
  •  podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  •  prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Pedagog Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego:

Monika Zarzyczna   tel: 17 780 57 14

Poniedziałek               07:55 – 10:55
Środa                           12:00  – 15:00
Czwartek                        08:00 – 10:30
Piątek                           13:00 – 14:30

Agnieszka Wyzga   tel: 17 780 57 14

Poniedziałek               08:00 – 16:00
Wtorek                         07:30 – 15:30
Środa                            07:30  – 15:30
Czwartek                      07:00 – 15:00
Piątek                           07:30 – 15:30