PEDAGOG SZKOLNY

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

  •  rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,
  •  udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),
  • diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  •  organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,
  •  wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
    i dydaktycznych,
  •  podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  •  prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pedagog Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego:

Agnieszka Wyzga

Godziny pracy:
Poniedziałek             8.55 – 12.40
Wtorek                      10.45 – 13.35
Środa                         9.50 – 13.35
Czwartek                   10.00 – 12.50
Piątek                        8.55 – 9.40

Pedagog Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego:

Agnieszka Wyzga

Godziny pracy:
Wtorek                       8.00 – 10.30
Czwartek                   8.00 – 9.40
Piątek                        10.00 – 12.40